s   o   h   n   j   o   o   '   s       p   h   o   t   o   g   r   a   p   h   y
 
         
   
a v i a n g a l l e r y
   
: : passeriformes passerines : : notiomystidae stitchbirds : :
   
   
         
         
         
 
: : stitchbird : :
: : Notiomystis cincta : :