s   o   h   n   j   o   o   '   s       p   h   o   t   o   g   r   a   p   h   y
 
         
   
m a m m a l i a n g a l l e r y
   
   
   
         
         
 
: : marsupials : :
 
 
: : metatheria : :
 
 
 
 
 
 
: : placentalmammals : :
 
 
: : eutheria : :